Bilverkstad.se

På Bilverkstad.se kan du snabbt och enkelt hitta en bilverkstad nära dig. Det kan ibland vara svårt att hitta bilverkstad i närområdet, dels för att vissa av dom saknar en webplats.

Ladda bilen på jobbet – förmånsbeskattning

Den här sidan uppdaterades för en längre tid sedan. Tänk därför på att informationen kan (men behöver inte) vara inaktuell.

El är ett drivmedel och räknas därför som en förmån. Därför ska elbilsladdningen förmånsbeskattas, precis som om den anställda skulle tanka med diesel eller bensin. Här kan du läsa mer om vad som gäller när de anställda tankar bilen på jobbet och hur förmånsbeskattningen går till.

Redaktörens val:

Elbilsladdare med orange sladd från laddstation till vit bil

Får man ladda privat bil på jobbet?

Ja, det är tillåtet att ladda den privata bilen vid laddstationen på arbetsplatsen. Det är dock viktigt att tänka på att drivmedel är en skattepliktig förmån. Om arbetsgivaren erbjuder fritt drivmedel, i det här fallet el till sina anställda, så ska det förmånsbeskattas. Drivmedlet värderas till marknadsvärdet. Förmånsbeloppet beror på om det är en förmånsbil eller en privat bil. I det här fallet gäller det en privat bil och då beräknas förmånen till marknadsvärdet. När det gäller en förmånsbil så beräknas förmånen till marknadsvärdet multiplicerat med 1,2.

Ladda bilen på jobbet - det här säger Skatteverket

Enligt Skatteverket är det tillåtet att ladda elbilen med arbetsgivarens laddare, men elen måste då förmånsbeskattas. El till elbilen räknas som drivmedel. Fritt drivmedel är en skattepliktig förmån som kallas för drivmedelsförmån och den beräknas separat från en bilförmån. Förmånen ska tas upp vid inkomstbeskattningen.

Drivmedelsförmånen innebär att du som anställd ska betala skatt på drivmedlet som din arbetsgivare bekostar för dina privata resor. Det gäller både för privat bil och för förmånsbil. Däremot varierar storleken på förmånsbeloppet beroende på om det är fri el till privat bil eller till förmånsbil. Ett exempel på en privat resa kan vara sträckan till och från arbetsplatsen.

Faktorer som påverkar förmånsbeloppet

Förmånsbeloppet baseras på marknadsvärdet på el. Det innebär att värderingen baseras på vad arbetsgivaren faktiskt betalar för att kunna erbjuda fritt drivmedel i form av el till de anställda. Det inkluderar den faktiska kostnaden för drivmedlet samt moms.

Marknadsvärdet

Värderingen av el inkluderar:

  • Marknadsvärdet för elen, ofta beräknat som priset per kilowattimme.
  • Uppskattade åtgången av el per mil.

Det är arbetsgivarens ansvar att ta fram dessa uppgifter för respektive bil som omfattas av förmånen.

Privat bil vs förmånsbil

Storleken på förmånsbeloppet beror även på om det gället en privatbil eller en förmånsbil, enligt följande:

  • Privat bil: förmånsbeloppet motsvarar marknadsvärdet.
  • Förmånsbil: förmånsbeloppet motsvarar marknadsvärdet multiplicerat med 1,2.

En anställd som har en förmånsbil har en så kallad bilförmån. Enligt lag 61 kap. 10 § ska förmån av drivmedel för förmånsbil beräknas till marknadsvärdet multiplicerat med 1,2. Det gäller den mängd drivmedel som förbrukats under den tid som den skattskyldige haft bilförmånen. Marknadsvärdet kan sättas ned om mängden drivmedel som förbrukats vid privatkörning är lägre. Den anställde kan använda dig av bilens körjournal för att ta reda på hur mycket av drivmedlet som använts till privatkörning. Om det inte går att visa hur bilen har använts kommer allt drivmedel under inkomståret att beskattas. Det multiplicerade värdet ska även användas för att beräkna skatteavdrag och redovisas på kontrolluppgiften för den anställda. Däremot används marknadsvärdet utan uppräkning när arbetsgivaravgifter beräknas enligt Socialavgiftslagen (2 kap. 10 a § första stycket 2 SAL).

Tänk på att regeln för uppräkning, det vill säga marknadsvärdet multiplicerat med 1,2, endast gäller för drivmedel för förmånsbilar. Det är inte ovanligt att arbetsgivaren erbjuder sig att betala drivmedel för sina anställdas privata bilar. Då ska förmånsvärderingen vid inkomstbeskattningen göras till drivmedlets marknadsvärde, det vill säga utan uppräkning.

Drivmedelsförmånen gäller för elbilar på samma sätt som för bilar som tankas med diesel eller bensin. Du som anställd beskattas för drivmedelsförmånen den månad som du har laddat bilen.

Nedsättning av förmånsvärde

Det finns givetvis vissa undantag för förmånsvärdet. Dels beror det på vem som betalar för elen vid laddningen. Om arbetsgivaren betalar elen gäller ovanstående regler för drivsmedelsförmån. Om den anställda däremot betalar hela eller delar av elen så ska förmånsvärde sättas ner med beloppet som den anställda betalar.

Hur beräknas förmånsbeskattningen?

Om arbetsgivaren ger de anställda elbilsladdning så ska det förmånsbeskattas eftersom el är ett drivmedel. Regeln gäller om en anställd laddar elbilen vid en laddstation på arbetsplatsen eller laddning någon annanstans på arbetsgivarens bekostnad. Om arbetsgivaren betalar hela eller delar av drivmedlet så är det en skatte­pliktig driv­medels­förmån.

Beräkning för förmånsbil

Här kan du läsa mer om hur du kan beräkna förmånsbeskattningen för elen som används för att köra en elbil som är en förmånsbil. Det gör du genom att multiplicera marknadsvärdet för mängden drivmedel som använts vid privat körning med 1,2.

Förmånsbilar som laddas med el räknas förmånsvärdet per månad utifrån följande faktorer:

  • Antal mil som du kört privat
  • Antal körda mil totalt
  • Marknadsvärdet för elen per kilowattimme
  • Antal kilowattimmar som bilen laddats på arbetsplatsen

Exempel: Under september kör den anställda 50 mil privat med förmånsbilen och 100 mil i tjänsten. Antal körda mil totalt är 150. Marknadsvärdet för elen beräknas till 750 kronor per kilowattimme. Förmånsbeskattningen beräknas så enligt följande:

750 kronor x (50/150) = 250 kronor.

250 kronor x 1,2 = 300 kronor.

Drivmedelsförmånen är 300 kronor.

Beräkning för privat bil

Om du laddar din privata elbil på arbetsplatsen räknas det på ett liknande sätt som förmånsbil, men utan att multipliceras med 1,2. När arbetsgivaren betalar drivmedlet, i det här fallet elen, till en privat elbil är förmånsvärdet samma som marknadsvärdet.

Exempel: Under september kör den anställda 50 mil privat och 100 mil i tjänsten med sin privata eldrivna bil. Antal körda mil totalt är 150. Marknadsvärdet för elen beräknas till 750 kronor per kilowattimme. Förmånsbeskattningen beräknas så enligt följande:

750 kronor x (50/150) = 250 kronor.

Drivmedelsförmånen är 250 kronor.

Här kan du läsa mer om hur du kan ladda din elbil billigt.

Hur går det till?

Det finns olika sätt för arbetsgivare att erbjuda el som drivmedel till de anställdas eldrivna bilar. Dels kan en laddstation i form av en eller flera laddstolpar installeras på arbetsplatsen. Det gör att de anställda kan ladda bilen under arbetsdagen. Det finns olika sätt att redovisa hur mycket de anställda laddat, exempelvis genom att att varje anställd får ett laddkort.

De anställda kan också ladda bilen vid offentliga laddstolpar och betala med laddkort eller kreditkort. Om det är arbetsgivaren som står för kostnaden för elbilsladdningen så ska det beskattas som en förmån, oavsett om laddningen sker på arbetsplatsen eller vid en publik laddsstation.


Redaktionen
Bilverkstad.se
Innehåll i denna artikel